ЛАГ Малеш –Пијанец

Согласно својата мисија ЛАГ Малеш Пијанец ќе ги спроведува јавните рурални политики преку вклучување на целокупната заедница и користење на принципите на одржлив развој.

ЛАГ Малеш –Пијанец

Локалната Акциска Група Малеш-Пијанец се состои од чинители од територијата на Берово, Делчево и Пехчево.

  Што е ЛАГ?

Локалните партнерства помеѓу претставниците на јавниот, граѓанскиот и деловниот сектор од одредена територија чија цел е развој на подрачјето кое го опфаќа се нарекува Локална Акциска Група.

Понуда на ЛАГ-от

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ СИТЕ НОВОСТИ!