ЛАГ Малеш- Пијанец работи на  спроведување на Стратегија за локален развој на руралната средина врз основа на примената на принципите на ЛЕАДЕР пристапот, како и создавање на професионални, оперативни, материјални и физички предуслови за заедничко планирање, подготовка и спроведување на развојни проекти на територијата на која делува ЛАГ-от „Малеш – Пијанец