МИСИЈА

Согласно својата мисија, ЛАГ Малеш- Пијанец ќе ги спроведува јавните рурални политики преку вклучување на целокупната заедница и користење на принципите на одржлив развој

ВИЗИЈА

ЛАГ Малеш- Пијанец работи на  спроведување на Стратегија за локален развој на руралната средина врз основа на примената на принципите на ЛЕАДЕР пристапот, како и создавање на професионални, оперативни, материјални и физички предуслови за заедничко планирање, подготовка и спроведување на развојни проекти на територијата на која делува ЛАГ-от „Малеш – Пијанец

  • спроведување на Стратегија за локален развој

  • примената на принципите на ЛЕАДЕР

  • создавање на професионални, оперативни, материјални и физички предуслови за заедничко планирање

  • подготовка и спроведување на развојни проекти

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ТИМОТ

Луѓето кои се дел од управувачката структура на ЛАГ Малеш Пијанец се искусни и мотивирани да работат на развивање на секоја иницијатива која е значајна за нашиот регион. Истовремено тоа се луѓе кои сите свои ресурси ги насочуваат кон развивање на локалната акциска група, кон информирање и обучување на сите заинтересирани страни, отворени за задничко работење и целосно посветени за подобрување на квалитетот на живеење во трите општини.

Јасминка Пашалиска Андоновска

Претседател на ЛАГ МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ

Тони Стоименовски

Претседател на Управен Одбор на ЛАГ МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ