Визија: Европски конкурентен ЛАГ со развиена инфраструктура и препознатлици села.
Економски зајаканата и атрактивна туристичка Еко дестинација по својата традиција и култура и лидер во одржливо скористување на природните ресурси.

Мисија: ЛАГ „Малеш- Пијанец“ ќе ги спроведува јавните рурални политика преку вклучување на целокупната заедница и користење на принципите за одржлив развој.

Вредности: Одржливост – Економичност – Ефикасност – Креативност – Конкурентност Иновативност – Транспарентност – Одговорност – Апликативност – Отчетност – 7-те лидер принципи

Приоритетни области: Земјоделие, подобрување на условите за живеење во руралните средини, диверзификација на руралните средини