Луѓето кои се дел од управувачката структура на ЛАГ Малеш Пијанец се искусни и мотивирани даработат на развивање на секоја иницијатива која е значајна за нашиот регион. Истовремено тоа се луѓе кои сите свои ресурси ги насочуваат кон развивање на локалната акциска група, кон информирање и обучување на сите заинтересирани страни, отворени за заедничко работење и целосно посветени за подобрување на квалитетот на живеење во трите општини.

Претседател – Јасминка Пашалиска Андоновска
Претседател на Управен Одбор – Тони Стоименовски